Projekt Alsike

Våren 2022 antog Knivsta kommun Stadsutvecklingsstrategi 2035 för två nya hållbara stadsdelar; västra Knivsta och Alsike stationssamhälle. Kommunen började därefter att konkret planera stadsdelarna och att ta fram planprogram och detaljplaner.

I Alsike utvecklar vi två tomter och skapar förutsättningar för ett levande, kvalitativt och hållbart småstadsliv med trädgårdsstadens närhet till natur, kommunikationer, service och aktiviteter. Tillsammans med övriga byggherrar skapar vi levande, hållbara stadsmiljöer med fokus på människors hälsa och välbefinnande.

Vårt kvarter – Björkkällebacken – består av souterrängbyggnader med inspirerande arkitektur och gestaltning för ett gott, tryggt liv i den nya stadsdelen positivt interagerat med Alsike och Knivsta. Byggnaderna är tre våningar höga, har mindre och normalstora bostäder samt fina gröna gårdar och närhet till befintlig naturmark. Björkkällebacken, med sina goda boendemiljöer, rymma cirka 40 bostäder och blir ett attraktivt, populärt område i den nya stadsdelen.

Vi utvecklar Björkällebacken för människor i olika åldrar som önskar en lugn och grön boendemiljö med närhet till mycket goda kommunikationer och service. Bostäderna är lika attraktiva för unga som äldre, singlar som par samt familjebildare. Det som enar är önskan om ett grönt och hållbart boende med småstadskänsla.

Projektet Björkkällebacken arbetar vi fram i nära samarbetet med kommunen som preliminärt ska vara klart år 2026.
 
Kommunen planerar för framtiden med fortsatt utbyggnad i och med Stadsutvecklingsstrategi 2035. Man har avtal med staten i 4-spårsavtalet som ger starkare kommunikationer på stambanan och krav på sig att producera fler bostäder, främst i anslutning till stationerna i Alsike och Knivsta. Det planeras för cirka 6 000 bostäder i Alsike och cirka 9 000 i Knivsta.

Projekt Svartbäcken

I Uppsala kommuns Översiktsplan 2016, som antogs 2020, preciserar kommunen sina prioriteringar av utbyggnadsinriktningen för bostäder. Kommunens åtagande är 33 000 färdigställda bostäderna till år 2050. Högst prioritet har södra Uppsala med tyngdpunkt kring sammanbindande kollektivstråk och att stödja utvecklingen i de områden som ingår i Uppsalapaketet. Kommunen är samtidigt tydlig med att nödvändig utveckling i andra delar av staden ska fortgå. De prioriterar nya små bostadsprojekt som stödjer stadsdelsnoder och stadsstråk och som inte genererar stora tröskelinvesteringar. Kvarteren mellan Svartbäcksgatan och Adilsgatan är ett sådant bostadsprojekt.

Vår fastighet Svartbäcken 46:16 ligger i ett mindre industriliknande område omgärdat av bostäder. Det är väldigt ovanligt med att så pass centralt kvarter fortfarande nyttjas som verksamhetsområde, vilket påverkar helhetsintrycket av området. Läget är mycket centralt och unikt men markanvändningen utnyttjas inte optimalt. Här finns stor potential och vi söker samarbete med granfastighetsägare i syfte att tillsammans med intresserade parter utveckla området för att skapa en attraktivare stadsmiljö.

Svartbäcken är den äldsta stadsdelen i Uppsala som omnämns redan på 1300-talet. I takt med att staden vuxit har även stadsdelens gränser förändrats. Nu börjar stadsdelsgränsen norr om Uppsala centrum och avgränsas av Fyrisån i öster och Kvarngärdet i väster. I början av 1900 talet var det ett relativt fattigt område med enkla arbetarbostäder och nu är det ett mycket attraktivt bostadsområde.

Svartbäcksgatan är stadsdelens genomfartsgata, och den huvudsakliga infartsleden norrifrån. Svartbäcksgatan börjar vid Stora torget i söder och löper vidare genom Svartbäcken i  nordvästlig riktning genom innerstaden. Även om gatunamnet Svartbäcksgatan bara används fram till Bärbyleden i norra Uppsala, så fortsätter vägbanan i en nästan rät linje ända till Björklinge två mil norr om Uppsala vilket skapar en fri siktlinje mot Uppsala domkyrka längs hela gatans norra del.