Projekt Fruns Backe

Vid Fruns Backe i Veddesta skapar vi ett kvarter bestående av varierade hushöjder som med högre hus sluter sig mot Veddestavägen och skyddar den bakomliggande lägre bebyggelsen som öppnar sig mot Fruns Backe. Detta ger en fin övergång mellan kvarterets nyskapade gröna gårdar och den befintliga naturmarken och skapar goda boendemiljöer. Det gröna tar tillbaka en del av de hårdgjorda ytor som under många år varit industriområde.

Arkitekturen ska vara inspirerande med en gestaltning som ger ett gott liv med trygghet, liv och rörelse och som interagerar positivt med hela Veddesta.

Fruns Backe har förutsättningar att bli ett område som stärker, inte bara vårt egna kvarter, utan även bidrar till utvecklingen av hela Veddesta. För att tillgodose behovet av olika ändamål skapar vi en blandning av normalstora bostäder, mindre bostäder och till exempel en förskola och andra typer av samhällsfastigheter. I bottenvåningarna på fastigheterna mot Veddestavägen och i hörnet av Saldovägen skapar vi lokaler för kommersiella verksamheter.

Södra Veddesta kommer i framtiden att vara en stadsdel med tusentals bostäder, kvartersnära serviceutbud och grönskande rekreationsområden. Stadsdelen kommer att ha hög tillgänglighet med kollektivtrafik som tåg, pendeltåg, tunnelbana och buss samt närheten till både E4:an och Förbifart Stockholm. Se vidare utförlig bild.

Levande och hållbar stadsmiljö

Vi kommer att tillsammans med övriga byggherrar att skapa en levande och hållbar stadsmiljö där människors hälsa och välbefinnande står i centrum. Olika upplåtelseformer bidrar till social hållbarhet inom kvarteret.

Närheten till kollektivtrafik, service och natur ger kvarteret höga miljömässiga poäng. Placeringen av smålägenheterna för studenter och småföretagare lokaliserar vi nära verksamheterna för att inledningsvis möta den befintliga verksamheten i kvarterets sydvästra del.

Området kommer att bli ett attraktivt boende för de som arbetar där. Då kvarteret öppnar sig mot Fruns Backe kommer boendemiljön att integreras med naturen på ett positivt sätt.

Information om projektet

Projektet bedöms ge ungefär 47 000 kvm byggrätter fördelat över ett antal olika byggnader och användningar. Norrman & Son driver projektet till lagakraftvunnen detaljplan. En preliminär tidplan för projektet kommer att tas fram i samarbete med kommunen. Utbyggnadstiden för projektet beräknas bli 4 – 5 år.

För mer information kontakta Stefan Norrman. 

Norrman & Son
Saldovägen 2
175 62 Järfälla

Stäng meny